Jun 29, 2008

नीर प्रसाद लिम्वूसंगको भिडियो वार्ता

नीर प्रसाद लिम्वूसंगको भिडियो वार्ता - १

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
नीर प्रसाद लिम्वूसंगको भिडियो वार्ता - २

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
नीर प्रसाद लिम्वूसंगको भिडियो वार्ता - ३

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
नीर प्रसाद लिम्वूसंगको भिडियो वार्ता - ४

No comments: