Apr 30, 2008

लिम्वूभाषाका गायक भगत सुब्बासंगको वार्ता

लिम्वूभाषाका गायक भगत सुब्बासंगको वार्ता भाग १

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
लिम्वूभाषाका गायक भगत सुब्बासंगको वार्ता भाग २

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
लिम्वूभाषाका गायक भगत सुब्बासंगको वार्ता भाग ३

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
लिम्वूभाषाका गायक भगत सुब्बासंगको वार्ता भाग ४

No comments: